Skip to content

Bogaidh

Evie Waddell

Tha Evie Waddell a’ taisbeanadh an dàn ùr aice anns a’ Ghàidhlig agus Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Theirig a-steach dhan a’ bhoglaich còmhla rithe ann am ‘Bogaidh’. Tha Evie gar bogadh ann an nàdar, an gnàth-shìde agus eag-shiostaman le briathran stèidheil anns an dà chànan. Ciamar a tha an iomlaid seo a’ toirt ort fhèin a bhith a’ faireachdainn?

Evie Waddell performs her new poem in Gaelic and British Sign Language. Immerse yourself in the bog with her in ‘Bogaidh’. Soak up thoughts and questions on eco-systems and the climate with her striking and grounding phrases in both languages. How does her exchange make you feel?

Banner_820x312-01
Back To Top