Skip to content

Togaibh ur Guthan

Beathag Shields

Rebecca Shields

Tha iomadh rud ann an cumantas aig Donna, Kathleen agus Jennifer mar eisimpleir Gàidhlig agus an ceangal a tha aca ri Uibhist a Deas. Tha iad cuideachd uile a-nis a’ fuireach air tìr-mòr agus a’ feuchainn ris a’ chultar aca a chumail beò. Chaidh am fiolm seo a dhèanamh airson sealltainn na tha iad air a dhèanamh gus Gàidhlig a leasachadh ann Cille Bhrìghde an Ear.

Donna, Kathleen and Jennifer have many things in common for example Gaelic and their connection to South Uist. They also now live on the mainland and are trying to keep their culture alive. This film was made to show what they have done to develop Gaelic in East Kilbride.

Banner_820x312-01
Back To Top