Skip to content

Seòladh-Tillidh

Lucy Evans

Rannsachadh air dearbh-aithne phearsanta, agus mar a tha i air a cumadh le Gàidhealtachd na h-Alba.

An exploration of personal identity, and how it is shaped by the Scottish Highlands.

Banner_820x312-01
Back To Top