Skip to content

Na Meadhanan Mì-shòisealta

Àrd-sgoil Ghlinn Urchadain

Glenurquhart High School

Tha na sgoilearan trang a’ togail dhealbhan airson nan diofar mheadhanan sòisealta aca, mar Facebook agus Instagram. Tha an luchd-coimhead a’ faicinn buidhnean beaga de chlann anns gach dealbh/bhidio ach chan eil cùisean mar bu chòir. Tha tè anns gach dealbh (Belle) nach eil ann – ‘s ann aig an taigh a tha i agus tha e mar gu bheil i ann, dìreach bhon a bhith a’ coimhead air na dealbhan aca – a’ sealltainn an cunnart le bhith a’ postadh a h-uile càil an àrd.

The students are busy posting pictures onto their various social media, like facebook and Instagram. The viewers are seeing small groups of children in each photo/video but things aren’t quite as they seem. There is one pupil in each picture (Belle) that isn’t actually there – she is at home miles away but it is like she is there just from seeing their photos, showing the danger of posting everything online.

Banner_820x312-01
Back To Top