Skip to content

Mo Shealladh

Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail

Glendale Gaelic Primary School

Tha sgoilearan a’ dùsgadh gu sgrios sa chlas. Tha iad a’ beachdachadh/a’ deasbad air dè thachair. Tha diofar theòiridhean ann ach mu dheireadh thall tha iad a’ coimhead air an CCTV gus lorg a-mach na thachair.

The pupils awaken to a mess in the class. They think about/debate what happened. There’s different theories but finally they look at the CCTV to find out what happened.

Banner_820x312-01
Back To Top