Skip to content

Iain Isbean agus a' Chaora Bheag

Àrd-sgoil Thiriodh

Tiree High School

Chan eil caraidean aig Iain ach a’ chaora bheag ris am bi e a’ bruidhinn gu tric, (b’ fheàrr leis gur e caora a bh’ ann seach gu bheil iad uile coltach ri chèile) gus an tig caileag ùr don sgoil. Tha i caran diùid, ach càirdeil ri Iain. Tha an t-aon ùidh aice ann an caoraich agus bidh Iain ag ionnsachadh gu bheil e ceart gu leòr a bhith eadar-dhealaichte agus nach fheum thu thu fhèin atharrachadh airson ’s gum bi caraid agad.

Iain has no friends apart from his “sheep” (he wishes he were a sheep too as they are all the same and not so judgey) until a new girl comes to school. She has the same liking for sheep and Iain learns that he doesn’t have to change in order to have friends.

Banner_820x312-01
Back To Top