Skip to content

Cupa Ti

Àrd-sgoil Allt a' Mhuilinn

Millburn Academy

Bha clann sgoile Shiaboist ag obair còmhla ri Comunn Eachdraidh an Taobh Siar airson sgeulachdan na sgìre ionnsachadh. Ann am film ‘Sealladh à Siabost’, cluinnidh sibh sgeulachdan ‘Crodh mara, Maighdeann-mhara agus Luran’ agus ‘Cnoc na Bèist’. Chaidh am film a chlàradh ann an Siabost fhèin – aig Sgoil Shiaboist, air Tràigh Shiaboist agus aig Loch na Muilne. Rinn Ellie Cooper C7 dealbhan an each uisge, maighdeann-mhara agus crodh mara.

Shawbost Primary School were working with the West Side Historical Society to learn local stories. In this short film ‘Sealladh à Siabost’, you will hear the stories ‘Crodh mara, Maighdeann-mhara agus Luran’ and ‘Cnoc na Bèist’. This was filmed around Shawbost. Ellie Cooper in Primary 7 drew the pictures of the Crodh mara, Maighdeann-mhara and Each Uisge.

Banner_820x312-01
Back To Top