Skip to content

Cùis-Chùirte

Acadamaidh Alanais

Alness Academy

Chaidh fàinne a ghoid bho Sheudraidh Alain ach cò rinn e? A bheil Jamie ciontach no neo-chiontach? Chan eil nithean mar a chithear iad. Chì sibh anns a’ chùis-chùirte.

A ring has been stolen from Alan’s Jewellery but who did it? Is Jamie guilty or not guilty? Things are not what they seem. You will see in the court case.

Banner_820x312-01
Back To Top