Skip to content

Cuir Ort Do Bhòtannan!

Sgoil-àraich Dhalabroig

Sgoil-àraich Daliburgh

Sealladh beag air na tha an sgoil-àraich a’ dèanamh leis a’ chlann airson misneachd a thoirt dhaibh, pàirt a chluich anns an coimhearsnachd aca, ag ionnsachadh mu chroitearachd bho aois òg, agus a’ toirt cothroman ionnsachaidh dhan chloinn taobh a-muigh an sgoil àraich

A little snippet of life at Sgoil-àraich Daliburgh, showing how the staff build the children’s confidence to be involved in the community, teach them about crofting from a young age and give them opportunities to learn out with the classroom.

Banner_820x312-01
Back To Top