Skip to content

Cuidich Mi

Colaiste Cheilbhinn Ghlaschu

Glasgow Kelvin College

Tha daoine tro na linntean ag iarraidh cuideachadh le na trioblaidean aca agus tha àireamh fon ann airson sin air neo clach mhòr mus robh fònaichean ann. Uaireannan tha e doirbh don luchd-obrach aig ‘Cuidich Mi’ an comhairle cheart no freagarrach a chuir gu na daoine bho gach linn.

People through the ages need help with their personal problems and there’s a phoneline for that or a standing stone for those living in a time before phones. Sometimes it is hard for the staff of ‘Cuidich Mi’ to give the appropriate advice to people from each era.?

Banner_820x312-01
Back To Top