Skip to content

Còisir - Mgr M!

Raonaid Urchadan

Rachel Urquhart

Tha an tidsear bun-sgoile Iain-Murdo a’ bruidhinn air an obair a tha e a’ dèanamh a’ ruith Còisir Òigridh Inbhir Nis. Faic dè bhrosnaich Iain-Murdo gu bhith a’ teagasg, a’ seinn agus a’ cruthachadh còisir còmhla ri Kristeen Russell. Tha e a’ cur a h-uile càil dhan obair a tha e a’ dèanamh dhan chòisir.

Primary school teacher Iain-Murdo talks about the work he does running the Youth Choir at the Gaelic Primary. See what inspires Iain-Murdo to teach, sing, and form a choir with Kristeen Russell. He puts everything into the work he does for the choir, and it pays off.

Banner_820x312-01
Back To Top