Skip to content

Còirichean Clann Chille Mhoire

Bun-sgoil Chille Mhoire

Kilmuir Primary School

Clann Chille Mhoire fon phrosbaig, agus iad a’ fulang le dìth-airgid; gu h-àraidh dìth airgead-pòcaid, is cha chuir iad car gum faigh iad tuilleadh. ‘S beag an t-iongnadh gu bheil am BBC ag aithris mu dheidhinn.

With the cost of living crisis, the children of Kilmuir in Skye are feeling the pinch, and won’t lift a finger at home until they get better rates of pocket money. Little wonder the BBC have sent their top reporter to investigate.

Banner_820x312-01
Back To Top