Skip to content

Coinneachadh

Isla agus na h-Amadain

Tha beachdan eadar-dhealaichte aig muinntir a’ bhaile mu Choinneach Odhar, am fiosaiche ionadail.

The townsfolk have different perspectives and opinions on Coinneach Odhar, the local seer.

Banner_820x312-01
Back To Top