Skip to content

Ciamar a Fhuair Obair Pheallaidh an t-Ainm?

Bun-sgoil Bhràghad Albainn

Breadalbane Primary School

An sgeulachd mu mar a fhuair am baile Obair Pheallaidh ainm bho na creutairean a tha a’ fuireach san allt a ruitheas tron bhaile. ‘S ann mu uirisgean a tha an sgeulachd seo is na thachair eatarra is boireannach à Obair Pheallaidh.

The story of how Aberfeldy got its name and the creature that lives in the stream which runs through the town. This tale is of the water sprite Peallaidh and what unfolded between him and a farmer’s wife.

Banner_820x312-01
Back To Top