Skip to content

Caileagan le Camain

Mhàiri NicIlliòsa

Mhairi Gillies

Tha iomain air a bhith uabhasach fhèin cudromach agus prìseil do choimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd fad linntean. Do bhoireannaich an Eilein Sgitheanaich, tha na faireachdainnean sin nas cumhachdaich buileach, ‘s an sgioba air a bhith a’ fàs o chionn ghoirid agus a’ dol bho neart gu neart. Thigibh còmhla riutha, ‘s iad a’ deasachadh airson seusan ùr, a’ neartachadh dàimhean làidir agus a’ gabhail deagh spòrs.

For centuries Shinty has been an important and valuable sport to communities all over the Highlands. To the ladies from the Isle of Skye, those values are held to an even greater measure, and recently the team have been growing rapidly with their success. Come watch as they prepare for a new season, while they strengthen their bonds further whilst enjoying their love for the sport.

Banner_820x312-01
Back To Top