Skip to content

Barabal

Cara Turner & Ciorstaidh NicBheathain

Cara Turner & Kirsty McBain

Tha FilmG air dùbhlan a thoirt do Barbie AGUS Barbie airson cuairt a ghabhail gus an sealladh as FHEÀRR a lorg! Bidh na Barbies a’ taghadh an aodach as ciallaich airson a dhol air sgrìob gu Lannraig Ùr, air a’ bhlàr a-muigh. An dèan iad an gnothaich? Film gòrach, toilichte, uabhasach boireann le Cara is Ciorstaidh!

FilmG have challenged Barbie AND Barbie to go on a hike to find the BEST view! The Barbie’s pick out the MOST sensible outfits to go explore New Lanark and embrace nature. Do they make it to the end of the hike? A silly, happy, girly film by Cara and Kirsty!

Banner_820x312-01
Back To Top