Skip to content

BaidhsaGaels

Balaich CnaG Àrd-sgoil MhicNeacail

Nicolson Institute

Tha am buidheann bhalach seo bho air feadh Leòdhais, ach tha cur-seachad aca gu lèir a tha gan tarraing ri chèile – Rothaireachd-beinne. Tron fhiolm tha iad a’ sealltainn dhuibh na slighean anns a’ Ghearradh Chruaidh agus carson a tha iad a’ còrdadh riutha, na sgilean aca, agus an seòrsa amaideas a th’ aca a-muigh air na baidhsagalan. Tha iad a’ ceilidh air an Hub, far am faigh sinn a-mach mu dheidhinn am pàirt a tha an t-àite sin a’ cluich ann an coimhearsnachd rothaireachd-beinne Steòrnabhaigh. Tha na BaighsaGaels airson blas a thoirt dhuibh dhan chur-seachad agus a’ choimhearsnachd aca.

These boys are from all over Lewis, but they all share a passion – Mountain biking (MTB). Through the film they show us the trails in the Castle Grounds and why they love them, their skills, and the giggles they have when out on their bikes. They also visit The Hub, where we find out about the part it plays within the Stornoway MTB community. The BaighsaGaels want to share with you a snippet of their passion and the community they’re part of.

Banner_820x312-01
Back To Top