Skip to content

Ar Sealladh aig Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa

Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa

Thurso High School

Tha ar film mu na beachdan againne is aig ar tidsearan is sgoilearan eile mu dheidhinn Gàidhlig is gu sònraichte foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Theòrsa.

Our film is a documentary about our views and the views of our teachers and pupils with regards to Gaelic and, in particular, Gàidhlig medium education in Thurso.

Banner_820x312-01
Back To Top