Skip to content

An Tiodhlaiceadh

Tormod MacLeòid

Tormod MacLeod

Tha ministear a’ dèanamh deiseil airson tìodhlacadh ach chan eil cùisean a’ dol mar bu chòir.

A minister is getting ready for a funeral but things aren’t going smoothly.

Banner_820x312-01
Back To Top