Skip to content

An Rèis

Àrd-sgoil Uallais

Wallace High School

Tha Josh a’ buannachadh a h-uile rud gun fheuchainn, ach tha Innes a’ dèanamh oidhirp gus am fàs e nas làidire agus nas luaithe. Ach, cò bhios a’ buannachadh aig deireadh an latha?

Josh wins everything without trying, but Innes is doing his best to get stronger and faster. But, who will win at the end of the day?

Banner_820x312-01
Back To Top