Skip to content

An Dam

Bun-scoil Ghaelgagh, Eilean Mhanainn

Bunscoill Ghaelgagh, Isle of Man

’S e latha àbhaisteach a bh’ ann ann am baile abhainn. Bha na h-iasgairean ag iasgach. Bha na h-eòin a’ seinn. ’S e latha àbhaisteach a bh’ ann gu dearbh. Ach an sin thiormaich an abhainn. Tha fear de na h-iasgairean a’ dol a dh’fhaighinn a-mach dè tha air tachairt….

It was an ordinary day in Ballanawin. The fishermen were fishing, the birds were singing. An ordinary day indeed. But then the river dried up. One of the fishermen goes on a journey to find out what has happened…

Banner_820x312-01
Back To Top