Skip to content

Air Falach

Acadamaidh Allt a' Mhuilinn

Millburn Academy

Tha Scarlett a’ creidsinn gur i an aon tè a tha fo sgàile air beulaibh an t-sluaigh. San fhiolm seo, chì i gu bheil sgàileadh sòisealta nas cumanta na tha i a’ smaoineachadh.

Scarlett believes she is the only person who masks in public. In this film, she sees that social masking is more common than she thinks.

Banner_820x312-01
Back To Top