Skip to content

A Bheil Thu An Sin?

Dealbhan Spèileachan-rola Air Chall

Lost Rollerskate Pictures

Tha am Balach air dùsgadh meadhan oidhche le teachdaireachdan teacsa bhon bràmar-nighinn aige. Tha rudeigin ceàrr. Coimhead air a’ Bhalach a’ coiseachd tron aisling aige agus na cheann fhèin, a’ faighinn a-mach dè ‘s urrainn dha dèanamh son cuideachadh.

The Boy has woken up with texts from his girlfriend on his phone. Something is wrong. Watch the Boy walk through his dreams and his own mind, finding out what he can do to help.

Banner_820x312-01
Back To Top