Skip to content

Na Sìthichean, Nar Beachd-sa

Sgoil Uibhist a Tuath

Tha sgoilearan Uibhist a Tuath a’ beachdachadh air cuspair gu math annasach – Sìthichean. Cuspair gu math iomchaidh dhan sgìre aca fhèin agus tha iad ag ionnsachadh barrachd mun bheul aithris seo bho duine anns an sgìre a tha gu math eòlach agus a tha ag innse dhaibh mu Shìthichean Creag Hàstain.

School children from North Uist are thinking about a very interesting topic – fairies. This is a subject very appropriate to the locality of their school. They learn more about the fairies of Creag Hastain from a knowledgeable man in their village.

Banner_820x312-01
Back To Top