Skip to content

Mise, Taibhse, agus Cànain Eile

Shauna NicAoidh

Shauna MacKay

Cha robh Sine riamh an sàs anns a’ Ghàidhlig; ged a bha i air a cuairteachadh leis a’ chànan fad a beatha. Bidh sin uile ag atharrachadh nuair a ghluaiseas i a-steach don flat ùr aice, a tha air a sàrachadh le taibhse a tha beò-ghlacte le telebhisean aig nach eil ach Gàidhlig. Am b’ e seo am phutadh a dh’fheumas Sine airson a cultar a ghabhail a-steach mu dheireadh thall?

Sine has never been interested in Gaelic; despite being surrounded by the language her entire life. That all changes when she moves into her new flat, which just so happens to be haunted by a TV obsessed ghost who, incidentally, only speaks Gaelic. Will this be the push Sine needs to finally embrace her culture?

Banner_820x312-01
Back To Top