Skip to content

Anns a' Mhadainn

Sgoil Ghràmair Dhùn Omhain

Dunoon Grammar School

Seachd taighean, seachd nigheanan, seachd dòighean fhaighinn deiseil airson na sgoile. Thig sinn uile dhan sgoil aig an aon àm ach eil e san aon dòigh? Eil e cho sìmplidh ri sin…

Seven houses, seven girls, seven morning routines. We all have to make it to school for the same time but do we all do it in the same way? Is it as simple as that…

Banner_820x312-01
Back To Top