Skip to content

An Tè Dhiùid

Acadamaidh Inbhir Narainn

Nairn Academy

An e murt a bh’ ann? Cò aig a tha fios. Cha bu chòir dhut a dhol a-steach dhan choille ud ri taobh abhainn Inbhir Narainn.

Was it a murder? Who knows. You shouldn’t go into that forest next to the River Nairn.

Banner_820x312-01
Back To Top