Skip to content

An Dà Shealladh

Acadamaidh Bhràghad Albainn

Breadalbane Academy

Tha an sgeulachd a’ dol eadar dà shealladh – sgoilear òg ‘s fear gun dachaigh. Chi sinn an saoghal bhon dà shealladh.

Camera flies between two perspectives – a warm pupil and a cold homeless person.

Banner_820x312-01
Back To Top