Skip to content

Àite as Fhèarr San t-Saoghal! A’ Dol Ceàrr…

Bun-sgoil Àth Tharracail

Acharacle Primary School

Ann an saoghal fada fada air falbh bha cuideigin ann an trioblaid. Tha iad ag iarraidh ruith air falbh gu àite sàbhailte is sàmhach is nuair a chunnaic iad sanasachd airson Àird nam Murchan air-loidhne ri seallaidhean àlainn smaoinich iad ‘seo an t-àite as fhèarr’ mar a thuirt a h-uile duine ann. Ach nuair a ràinig iad thòisich rudan a’ dol ceàrr ann an Àird nam Murchan…

When someone in a far, far away world finds themselves in trouble, they want to run away to a safe and quiet place. When they see an advert online for Ardnamurchan and its lovely views they agree that this is the ‘best place’ but when they arrive things start to go wrong in Ardnamurchan…

Banner_820x312-01
Back To Top