Skip to content

PEOPLES CHOICE

BEST PERFORMANCE

Eòghan Stiùbhart-Am Buaile Dubh | Marcas Mac An Tuairneir-Crò-naomh | Somhairle MacIain-A’ Mhuir | Ross Young-Rachamaid | Robbie MacLeod-Lorgan | Julia Gull-Làrach eucoir anns a’ Ghearasdan

BEST FILM

FILM DÙTHCHAIS AS FHEÀRR

BEST STUDENT FILM

BEST SCRIPT

BEST DIRECTOR

Anna Garvin-A’ Mhuir | Innes MacLeod-Cudaig | Alina Brust-An Taigh | Solais Eòghan Stùibhart-Am Buaile Dubh

CONTACT

GENERAL ENQUIRIES

fios@filmg.co.uk

Manaidsear nam pròiseactan – debbie@cgs-skye.com
+44 (0) 1471 888500

FILMG, Cànan Graphics Studio, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye
Scotland, IV44 8RQ