Skip to content

DUAIS ROGHAINN AN T-SLUAIGH

CLUICHE AS FHEÀRR

Eòghan Stiùbhart-Am Buaile Dubh | Marcas Mac An Tuairneir-Crò-naomh | Somhairle MacIain-A’ Mhuir | Ross Young-Rachamaid | Robbie MacLeod-Lorgan | Julia Gull-Làrach eucoir anns a’ Ghearasdan

FILM AS FHEÀRR

FILM DÙTHCHAIS AS FHEÀRR

FILM OILEANACH AS FHEÀRR

SGRIOBT AS FHEÀRR

STIÙIRICHE AS FHEÀRR

Anna Garvin-A’ Mhuir | Innes MacLeod-Cudaig | Alina Brust-An Taigh | Solais Eòghan Stùibhart-Am Buaile Dubh

CUIR-FIOS

FIOSRACHADH COITCHEANN

fios@filmg.co.uk

Manaidsear nam pròiseactan – debbie@cgs-skye.com
+44 (0) 1471 888500

FILMG, Cànan Graphics Studio, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye
Scotland, IV44 8RQ