Skip to content

CUIR A-STEACH

Cuiribh ur filmichean comhla ri na foirmichean cead agus am foirm inntrigidh thugainn air WeTransfer gu filmg@astarmedia.scot.

Gheibh sibh greim air na foirmichean cead agus am form inntrigidh airson lìonadh a-steach gu h-ìosal.

Ma tha duilgheadasan sam bith agaibh le bhith a’ cur an fhilm agaibh a-staigh, cuiribh fios gu fios@filmg.co.uk.

Foirm-Inntrigidh-FilmG-Entry-Form-2021.pdf
FilmG-Consent-2021.pdf

ss-4-1
ss-4-2
ss-4-3
ss-4-4

CUIR-FIOS

FIOSRACHADH COITCHEANN

fios@filmg.co.uk

Manaidsear Pròiseict – Murchadh MacSween
murdo@astarmedia.scot

FilmG c/o Astar Media 
56 Rathad Shiophort
Steòrnabhagh
HS1 2SD