Skip to content

Goilf Glaoiceil

Sgoil Ghràmar Dhùn Omhainn S3-S6

Dunoon Grammar School S3-S6

Tha Gilmore ann an staing is nuair a theid e a dhiultadh mu chuideachadh bho sheann charaid, cuiridh e ainm iar adhart son cho-fharpais goilf. Le direach aon sheachdain air fhagail na fiachan a phaigheadh, de ‘s urrainn a dhol cearr??

Gilmore got himself into a sticky situation and after being refused help from an old friend he enters himself into a golf competition. With only one week to pay his debts, what could go wrong??

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT