Skip to content

Ùisdean Mac Ghilleasbaig Chlèirich

Uist Unearthed & Sgoil Uibhist a Tuath

B’ ann do Dhòmhnallaich Shlèite, meur cudromach de Chlann Dòmhnaill, a bha Ùisdean mac Ghilleasbaig Chlèirich. Chaidh a dhèanamh na bhàillidh air Uibhist a Tuath ann an 1580 AD le Dòmhnall Gorm Mòr, MacDhòmhnaill Shlèite, a bha càirdeach dha. Bhiodh am bàillidh a’ rianachd an fhearainn às leth an uachdarain, mar eisimpleir a’ togail a’ mhàil agus a’ cumail fhiadh na frìthe. Ach bha droch rùn aig Ùisdean, agus dh’fheuch e MacDhòmhnaill Shlèite a mhurt. Mar a tha am film seo, air a cho-riochdachadh le sgoilearan Sgoil Uibhist a Tuath, a’ sealltainn, cha deach a’ chuilbheart mar a bha e an dùil!

Ùisdean mac Ghilleasbuig Chlèirich is still known locally as a dastardly villain. Ùisdean mac Ghilleasbuig Chlèirich (Hugh, son of Archibald the Cleric), was a member of the Sleat branch of the influential Clan Donald. Around 1580 AD, he was granted Factorship of North Uist by his relative Donald Gorm, chief of the MacDonalds of Sleat. Being the Factor meant that he oversaw the clan’s territories in North Uist – collecting rent from the tenant farmers and managing stocks of wild game. However, Ùisdean had greater ambitions, and soon began plotting against his chief. As our animation co-produced with the pupils of Sgoil Uibhist a Tuath shows, this ended up going poorly for him!

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT