Skip to content

Nach Buidhe Dhut!

Àrd-sgoil Uallais

Wallace High School

Tha geama ball-coise mòr aig sgoilearan às dèidh na sgoile agus tha an latha a’ dol glè mhath do dh’Isla. Ach às dèidh buille sa cheann, tha i air a misneachd a chall is droch-fhortan air tighinn oirre. Saoil, an tig e air ais aig an àm ceart?

The pupils have a big football game after school and Isla’s day is going very well. But after a bump to the head, she has lost her confidence and is now plagued with bad luck. Will her good fortune return when needed?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT