Skip to content

Na Cullaigearan

Na h-Èirisgeich

Eoina Rodgers, Veronice MacKinnon, Alasdair Lindsay, Jonathan Beaton & Danaidh Wilson.

Gach Oidhche Challainn, bidh na balaich òga ann an Èirisgeigh a’ cumail suas cleachdadh a tha a’dol air ais ceudan de bhliadhnachan. Bidh iad a’ falbh o dhoras-gu-doras air an eilean agus ag ràdh duan Gaidhlig aig gach taigh. Bidh iad cuideachd a’ cleachdadh coinneal sònraichte, ris an canamaid caisin. Tha an traidisean laghach tha seo a’ bàsachadh ach tha e fhathast air a chumail beò ann an Èirisgeigh. Tha am film seo a’ sealltainn dhuinn mar a bhios na h-Eirisgeich ag ionnsachadh na feadhainn òige gus an tradisean a chumail suas.

Each Hogmanay, the young boys in Eriskay maintain a tradition which goes back hundreds of year. They go from door-to-door on the island and recite a Gaelic poem at each house. They also use a special candle, which we call a Caisein. This tradition is slowly dying out but it is still kept alive in Eriskay. This film shows the process of the tradition being passed down from the older generation to the younger ones to maintain it.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT