Skip to content

Misean a dh' Astràilia

Bun-Sgoil an Àth Leathainn

Broadford Primary School

Tha Ceitidh agus Seumas aig taigh na sean-phàrantan aca, nuair a tha am fòn a’ dol. Cò a tha ann ach Domhnall, aig MI5, ag iarraidh gun tig iad a dh’ Astràilia airson rudeigin sònraichte buidhe a thogail.

Katie and James are at their grandparent’s house when the phone rings. Who is it but Donald, from MI5, wanting them to go to Australia to collect a special yellow object.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT