Skip to content

Eachdraidh Uabhasach: Òganaich an Òr Fhuilt Bhuidhe

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School, 2G1

Seo an Sgeulachd air cùlaibh Òganaich an Òr Fhuilt Bhuidhe a chaidh a sgrìobhadh san 19mh linn le Fionnghal NicEacharn fhad’s a bha i a’ fuireachd ann an Sgoirebhreac, tuath air Port Rìgh , ‘s i a’ suirighe le geamair a bha ag obair don oighreachd. ‘S e fìor dheagh òran gaoil a th’ann, ach an robh iad dha-rìribh sona fad an làithimh còmhla?

Here’s the story behind ‘Òganaich an Òr Fhuilt Bhuidhe’ written in the 19th century By Fionghal NicEacharn while she was living on the Scorrybreac estate north of Portree and romancing a gamekeeper who worked for the estate. Its a truly brilliant love song but did they actually live happily ever after?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT