Skip to content

Camanachd ann an Drochaid na Easbaig

Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig

Bishopbriggs Academy

‘S e camanachd ar spòrs agus tha eachdraidh ghoirid aige ann an Drochaid an Easbaig. Bhruidhinn sinn ri feadhainn de dhaoine an sàs ann mu dheidhinn a’ phàirt a chluich iadsan ann agus mar a tha camanachd na phàirt nan bheatha.

Shinty is our sport and it had a short history in Bishopbriggs. We spoke to some of the people involved about the part they’ve played in it and how shinty remains part of their lives

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT