Skip to content

Beinn Shònraichte

Somhairle MacIain

Sorley Johnston

Ghabh mi cuairt shuas beinn shònraichte a tha a’ seasamh na h-aonar aig ceann Loch Fhìne. Bha agam ri rothaireachd a-steach gu bonn a’ bheinn is an uairsin toiseachadh air mo chasan. B’ e latha mìorbhaileach a bh’ ann aig an toiseach. Bha i grianach agus ciùin ach dh’atharraich an aimsir gu tùr… Smaoinich dè bheinn a tha mi a-mach air agus carson?

I went for a wee climb up a special mountain that is situated in an isolated location at the head of Loch Fyne. I had to cycle in to the foot of the hill and then start on my own two feet. It was a brilliant day at the start. The sun was out and there was very little wind but the weather decided to change… Guess what mountain I’m climbing and why?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT