Skip to content

Baile Prìseil

Àrd-sgoil Gheàrrloch

Gairloch High School

Chan eil e mòr no ainmeil ach ’s e am baile againn fhèin a th’ ann – an t-àite às an robh ar sinnseararan agus am baile anns an deach sinn fhèin a thogail. Tha na ceanglaichean a th’ againn ris an ùine a chaidh seachad cho prìseil.

It’s not big or famous but it’s our town.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT