Skip to content

Às an Uarach

Marcas Mac an Tuairneir & Alex Nichol

Tha an dàn seo air a thoirt bhon leabhar aig Marcas ‘Dùileach’ is chaidh a sgrìobhadh air itealan, a’ sgiathadh os cionn na Fionnlainne, gu ruige Kautokeino ann an Tìr nan Sami, Nirribhidh. Chaidh Marcas, am measg buidheann de luchd-ciùil Gàidhealach fo stiùir Màiri Anna NicUalraig, gu Kautokeino airson a bhith an sàs ann am farpais nan òran, Liet-Lavlut. Chaidh iad ann air là buidhe Earraich faisg air a’ Chàisg, làn buidheachais den chothrom cultar nan Gàidheal a chumail ri luchd-èisteachd mion-chànanan an t-saoghail. Ach ‘s iomadh rud tha buidhe nach òr, is fhad ‘s a bha iad ann, chuir iad tuilleadh eòlais air cànan, cultar, cor is còraichean tùsanach nan Sami, fo bhuaidh cholonach nan stàitean Lochlannach. Mar sin agus am film a’ toirt a-steach eadar-theangachadh don t-Sàmais le Johan Sandberg McGuinne, nì e ceangal eadar mion-choimhearsnachdan, le sùil gheur air an dàimh eadar cànan, cultar, coimhearsnachd, cruth-tìre is gnàth-shìde.

This poem is taken from Marcas’ collection ‘Dùileach’ and was written on an aeroplane, flying over Finland, on the way to Kautokeino in Norwegian Samiland. Marcas travelled there alongside other Gaelic musicians, led by Mary Ann Kennedy, to take part in the Liet-Lavlut song contest. They were taken there on a golden spring day, near Easter, full of gratitude to be able to showcase Gaelic culture before minoritised language-speaking audiences. But not everything that glitters is gold, and whilst they were there, they came to better understand the language, culture, political situation and human rights of the Sami people, still oppressed by the colonialism of the Nordic states. For this reason, the film also includes a translation into a Sami language by Johan Sandberg McGuinne and builds links between minoritised communities, with a keen eye on links through language, culture, community, landscape and climate.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT