Skip to content

Às an Fhearann

Ùghdarras a' Chlò Hearaich

Harris Tweed Authority

Bha Ughdarras a’ Chlò Hearaich ag iarraidh sealltainn sgeulachd a’ Chlò Mhòir, bho an fhearann aig an toiseach gu an t-aodach aig an deireadh. Tha an aite agus na daoine cho cudromach ris an snàth nuair a tha thu a’ bruidhinn mu dheidhinn an Clò Hearach. Fad ghinealaichean tha na h-eileanan seo air aodach sònraichte a dhèanamh. Tha seo air fad a’ tighinn bho na croitean agus na muilnean sna h-eileanan againn air oir a’ Chuain Shiair.

The Harris Tweed Authority wanted to show the story of the Cloth, from the land at the start to the clothes at the end. The place and the people are as important as the wool when you speak about Harris Tweed. For generations these islands have produced a special cloth. All this comes from the crofts and mills of our islands on the edge of the Atlantic.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT