Skip to content

An Seòmar

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

Nuair nach eil Fraser a’ nochdadh gu clas nam meadhanan madainn Dhiluain, bidh a charaidean a’ fàs iomagaineach. Aig a’ cheart àm chì sinn Fraser is an staing bhrùideil anns a bheil e, bidh dubh eagal ar cridhe oirnn uile ma gheibh sinn a-mach na thachair dha.

When Fraser doesn’t show up for media class on Monday morning, his friends begin to get worried. At the same time we see Fraser and the brutal situation he is in, we will all be scared to death if we find out what happened to him.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT