Skip to content

An Gearasdan

Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar C4&5 le Taigh-tasgaidh Gàidhealtachd an Iar

Lochabar Gaelic Primary School

‘S ann mu dheidhinn eachdraidh An Gearasdan a tha an fiolm seo. Tha sinn a’sealltainn na saighdear cota dearg, agus na Seumasaich a’bruidhinn mu dheidhinn an t-seann Ghearasdain.

The film is about the history of Fort William. We show a Red Coat soldier and Jacobites talking about the old fort.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT