Skip to content

An Geama

Sgoil na Coille Nuaidh

Tha am fiolm a’ toiseachadh le na sgoilearan anns a chlas aca a’ dèanamh obair coimpiutaireachd. Tha aon sgoilear a’ faicinn putan buidhe air a laptop agus as-dèidh dha am putan seo a’ putadh than a ceithir sgoilearan am broinn geama coimpiutair – An Geama. Tha aca ri lorg 8 rudan buidhe airson crìoch a chuir air ìre a h-aon den geama ach tha aca ri cumail air falbh bho na cunnartan (dathan eile). Tha an geama a’ crìochnachadh le dithis sgoilear fhathast ann agus nuair a tha 8 puingean aca tha iad ri lorg air ais san clas.

The film begins with a group of school pupils in their classroom doing some computing. One pupil sees a yellow button on his laptop and after pressing it the four pupils find themselves inside a computer game – ‘An Geama’. They have to find 8 yellow things to complete level 1 of the game but they also have to stay away from the dangers (other colours). The game ends with two of the pupils still in the game and when they get their 8 points they find themselves back in their class.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT