Skip to content

Am Bailiùn Buidhe

Bun-sgoil Glinn Urchadain

Glenurquhart Primary School

Tha dithis chloinne lorg bailiùn draoidheil. Tha clann eile dol as an deidh. Tha ùpraid ann. Tha am bailiùn draoidheil mì-thoilichte agus sgeith air falbh. Tha an tidsear crosta agus a`chlann brònach. Tha am bailiùn draoidheil tilleadh le tòrr bailiùnaichean eile. Tha a`chlann uile doigheil. Tha an tidsear cuir air beulaibh na cloinne am beachd gu bheil sinn uile làidir agus doigheil ag obair còmhla an àite an aghaidh a chèile.

Some children find a magic yellow balloon. Some other children try and get the balloon off the children in school. The balloon flies away unhappily. The children are unhappy and the teacher is cross. But the balloon returns with lots of other friendly balloons and the teacher and the children are all happy.The teacher explains that working together positively makes everyone happier and stronger.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT