Skip to content

Am Flùr Seunta

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

Dingwall Primary School

Tha balach ur a’ toiseachadh sa sgoil ach chan eil aon facal Gaidhlig aige. Ach beag air bheag, le cuideachd bho am flur seunta, tha sin ag atharrachadh luath. Ach de tha tachairt nuair a tha cuideigin ga goid?

There’s a new boy starting at school but he doesn’t speak any Gaelic. Slowly, with help from the magic flower, this changes quickly. But what happens when someone steals it?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT