Skip to content

Air an Rathad

Somhairle MacIain

Sorley Johnston

Tha fèill mhòr air bhanaichean-campachaidh ach dè tha cho tarraingeach mun deidhinn? An ann gu bheil iad nas cofhurtaile na teanta no an e na h-uiread de shaorsa a bheir iad dhut? Às dèidh a’ ghlasaidh tha barrachd dhaoine air an casan a thoirt leotha chun an rathaid. Cluinnidh sinn bho Sheònaid ’s Iain Tormod san Eilean Sgitheanach, Amanda ’s David ann an Leòdhas agus Calum Fearghastan à companaidh ùr Studio Vans ann an Beinn na Faoghla.

Campervans are becoming more and more popular but what is so attractive about them? Is it because they are more comfortable than a tent or because of the freedom that they give you? After the lockdown more people have taken to the road. We’ll hear from Janet and John Norman in Skye, Amanda and David in Lewis and Calum Ferguson from an exciting new company, Studio Vans in Benbecula.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT